G open chordsG

  • G chord diagram

Gm

  • Gm chord diagram

Gmaj7

  • Gmaj7 chord diagram

Gm7

  • Gm7 chord diagram

G7

  • G7 chord diagram

G6

  • G6 chord diagram

Gm6

  • Gm6 chord diagram

More types

Sus chords (Gsus)
Slash chords (G/F#)
Inverted chords (G/B)
Add chords (Gadd9)

Chord note structure

G: G – B – D
Gm: G – Bb – D
Gmaj7: G – B – D – F#
Gm7: G – Bb – D – F
G7: G – B – D – F
G6: G– B – D – E
Gm6: G – Bb – D – E